Đối tượng áp dụng

  • Nhà hàng đơn đang sử dụng phần mềm CUKCUK với hợp đồng sử dụng chính thức.
  • Không áp dụng cho đối tượng Chuỗi nhà hàng.

Nguyên tắc nhận thưởng

  • Cung cấp đúng số điện thoại của người được giới thiệu.
  • Chỉ được nhận thưởng khi người giới thiệu mua hàng thành công.
  • Người được giới thiệu phải cung cấp đúng số điện thoại của người giới thiệu khi mua hàng.
  • Không giới hạn số người được giới thiệu.

Thời gian & phạm vi áp dụng

  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019.
  • Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
Phim hướng dẫn

cách nhận 2 tháng sử dụng